Ändra förvaltningsplan varg

9 Apr

Till Naturvårdsverket

Ta bort missvisande delar i Nationell förvaltningsplanen för varg!

Yrkande: Förvaltningsplanen och dess sammanfattning har sedan ett halvår skrivningar, som insinuerar att det behövs 370 vargar som golv för gynnsam bevarandestatus (se bilaga 1). Vi yrkar att dessa skrivningar avlägsnas ur förvaltningsplanen. De saknar tillräckligt stöd i den åberopade ofärdiga studien som den redovisats av Naturvårdsverket.

Bakgrund till åberopad studie Professor M Bruford kontrakterades hösten 2013 av Naturvårdsverket. Uppdraget var att med simulatorn VORTEX göra en genetisk sårbarhetsanalys. De resultat vi använder är de som presenterades av prof Bruford Vålådalen 150309

Resultat av studien
Den modell i VORTEX som valdes var ”Allele Frequencies + dispersal” (AFD), vilken utgår från allelfrekvenser och inte stamtavla. Simuleringarna gav resultat enligt tabellen:

Anm tyvärr gick tabellerna inte fram så bra i denna webbmotor. Den intresserade kan läsa en version där tabellerna är bättre formaterade på http://daglindgren.upsc.se/VargGYBS/NaturvardsverketBrevVarg150407.pdf   

Antal vargar Invandrare/år.  Genetisk Diversitet efter 50 år i  % av startvärdet : 0,720
Sverige+Norge 2 GD % 1 GD % 2/3 GD % 1/3 GD % 1/6 GD % 1/12 GD %
700 0,728 101,1 0,718 99,7 0,717 99,6 0,710 98,6 0,709 98,5 0,706 98,1
500 0,729 101,3 0,716 99,4 0,713 99,0 0,710 98,6 0,706 98,1 0,697 96,8
300 0,728 101,1 0,715 99,3 0,710 98,6 0,702 97,5 0,694 96,4 0,690 95,8
Eff imm/gen 6 3 2 1 1/2 1/4

(Effektiva immigranter per generation förefaller oss en möjligt tolkning av Brufords studie.)

Det framgår av tabellen att i samtliga undersökta kombinationer av invandring och populationsstorlekar återstår mer än 95 % av den genetiska diversiteten.

Brufords studie underskattar den genetiska variationen i framtiden:
1) Brufords AFDmodell förutsätter att FennoScandia är helt isolerat från andra vargar i öst. Men en del av invandrarna till Sverige kommer från Ryssland. Den Finsk-Karelska vargstammen får också förstärkningar från den ryska. Dessa invandrare ökar den genetiska mångfalden långt mer än de Brufordstudien beaktat. De försummas för att underlätta simuleringen, inte för att de inte är viktiga! ”Östliga populationer” som Naturvårdsverket talar om omfattar bara en del av källpopulationen.
2) Invandrare och deras avkomma skyddas från licensjakt i Skandinavien. Förmodligen fördubblas effekten av invandrare genom detta (bilaga 2).
3) Individer med låg inavelskoefficient får större avkomma även utan selektiv jakt vilket ökar genomslaget av immigranter, men vi tror inte den modell som använts förmår beakta detta.
4) Den skandinaviska vargstammen tycks reagera mycket positivare på invandring än vad Brufords studier förmodar.
5) I praktiken kommer det verkliga vargantalet vanligen ”av säkerhetskäl” att ligga lite över FRP och vargantalen i tabellen är överskattningar, eftersom de är simuleringstekniska ”tak”.
6) Den genetiska förlust Brufordstudien beräknat är under förutsättning att Genetisk variation bara försvinner och aldrig skapas. Men vid Ne=500 anser de flesta experter att de nackdelar ”genetic drift” orsakar fullständigt kompenseras av andra faktorer. Denna kompenserande effekt måste beaktas för en population som är så stor som den skandinaviska vargpopulationen med Ne cirka 100!
Förvaltningsplanen (sid 54, se nedan) sätter kriteriet att förlusten av genetisk variation skall vara mindre än 10% efter 100 år. Därför har vi beräknat procent förlust av genetisk variation under antagandet att den genetiska variationen avtar lika snabbt efter 50 år som de första 50 åren.

Antal vargar Invandrare/år.  Förlust av Genetisk Diversitet efter 100 år i %
Sverige+Norge 1 2/3 1/3 1/6 1/12
500 1,1 1,9 2,8 3,9 6,4
300 1,4 2,8 5,0 7,2 8,3
Eff imm/gen 3 2 1 1/2 1/4

Alla av Bruford studerade kombinationer av populationsstorlek och invandring resulterar i mindre än 10% förlust av Genetisk variation efter 100 år! Således ger det nuvarande golvet 270 inte en oacceptabel diversitetsförlust! Ovan påvisades att tabellvärdena ger en överskattning av förlusten av genetiskt variation och skulle bli lägre vid en mer sofistikerad analys. Förmodligen så mycket lägre att förlusten av genetisk variation uppgår till mindre än 5% för en invandrare vart femte år vid 300 vargar. Detta ger ytterligare stöd för att nuvarande golv är tillräckligt.

Bruford gjorde en alternativ genetisk sårbarhetsanalys med en annan option i simulatorn VORTEX. Enligt denna ökar den genetiska diversiteten med tiden för alla studerade alternativ. Denna kompletterande analys stöder således att 270 vargar är ett bra golv.

Förvaltningsplanens formuleringar missleder läsaren att tro att det ”egentligen” behövs fler än 270 vargar vid dagens invandringsnivå. Av tabellerna, förutom diskussionen i detta dokument, framgår att 270 vargar i Sverige (+30 i Norge) vid en invandrare per generation ger en förlust av genetisk variation som är väsentligt mindre, kanske bara hälften, av vad som enligt Naturvårdsverket och LCIE erfordras (högst 10% förlust, se nedan).

Det gällande beslutet om ett golv på FRP=270 stöds av två olika genetiska sårbarhetsanalyser, som är utförda av en internationell expert på Naturvårdsverkets uppdrag!!!

Gränsen för oacceptabel förlust av genetisk variation Naturvårdsverket har i förvaltningsplanen satt gränsen för oacceptabel förlust av genetisk variation till 10 % under hundra år (bilaga 1). Gränsen 10 % motiveras på sid 53 i förvaltningsplanen: ”Large Carnivore Initiative for Europe’s riktlinjer för populationsbaserad förvaltning av stora rovdjur (Linnell m.fl. 2008) ger viss vägledning för vilka kriterier som bör användas vid sårbarhetsanalyser, bland annat förordades en utdöenderisk på mindre än 10 % över en 100-årsperiod.” Undertecknade anser detta är för högt ställt krav för ”helt oacceptabel” förlust av genetisk variation:
1) I sårbarhetsanalys anses mer än 10 % risk för utdöende vara oacceptabel. Utdöende av vargstammen måste givetvis vara mindre acceptabel än förlust av en liten del av dess genetiska variation. Enkel logik medför att den acceptabla förlusten av genetisk variation sätts högre än 10%!
2) Den genetiska variationen varierar förmodligen 10% mellan olika subpopulationer, tio procent skillnad kan ses som naturlig variation snarare än något oacceptabelt.
3) Den skandinaviska vargstammen är visserligen inavlad, men trots detta fertil och vital och får bra betyg vid obduktioner. Den klarar av ytterligare en dryg procent förlust av genetisk variation. Det är inte värt hundra vargar mer, och en uppslitande och polariserande process att åstadkomma en så marginell ökning av livskraften.

Bra om det inte råder tvivel om att varg har gynnsam bevarandestatus! Många torde se med tillfredställelse att Brufords genetiska sårbarhetsanalys styrker att svensk varg har tillräcklig numerär för gynnsam bevarandestatus. Därmed kan uppmärksamheten riktas mot andra mindre polariseringsskapande och lätthanterliga frågor än hur många vargar som behövs. Det minskar också risken för juridiska komplikationer.

Slutsats: Brufords studie ger inte anledning att insinuera att FRP är högre än 270 på det sätt och i det stadium studien befunnit sig i!

Anmärkningar: Uppgifterna från Brufords studie kommer från ett föredrag av Bruford 150309 vid vargsymposiet i Vålådalen. Värdet på den genetiska diversiteten i den skandinaviska vargstammen när simuleringen började (2012) sattes av Bruford i föredraget till 0.72 (svarar mot F=0.28), men det skulle nog vara 0.723. Vi hoppas att de synpunkter vi här framfört kan vara till hjälp för Naturvårdsverket fortsatta utredning om gynnsam bevarandestatus utöver vårt aktuella yrkande.

Umeå och Ramnäs 2015-04-07

Dag Lindgren                         Anders Runnérus
Marmorv 133                          Lancashirevägen 39
90 742 Umeå                          730 60 Ramnäs.
dag.lindgren@slu.se               anders.runnerus@telia.com

 

Bilaga 1. ”Nationell förvaltningsplan för varg” och de formuleringar som insinuerar gynnsam bevarandestatus fordrar fler vargar.

Den 30 oktober 2014 beslutade Naturvårdsverket om en ny nationell förvaltningsplan för varg avseende perioden 2014-2019

Från vargförvaltningsplanens hemsida (sammandrag) : http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2014/Forvaltningsplaner/Nationell-forvaltningsplan-for-varg/#
”Minst 1 ny immigrant från östliga populationer har reproducerat sig per generation, för varg 5 år, om vargstammen är minst 370 individer. Ligger stammen nära 270 individer behövs minst 2,5 nya reproducerande immigranter per 5-årsperiod.”

Utdrag ur förvaltningsplan (version december 2014):

Sid 10. ”Minst 1 ny immigrant från östliga populationer har reproducerat sig per generation, för varg 5 år, om vargstammen är minst 370 individer. Ligger stammen nära 270 individer behövs minst 2,5 nya reproducerande immigranter per 5-årsperiod.”

Sid 26. ”Minst 1 ny immigrant från östliga populationer har reproducerat sig per generation, för varg 5 år, om vargstammen är minst 370 individer. Ligger stammen nära 270 individer behövs minst 2,5 nya reproducerande immigranter per 5-årsperiod.”

Sid 54 ”Givet FRP-värdet på minst 270 vargar i Sverige och ca 400 vargar idag, uppdrogs Bruford (2014) använda simuleringsprogrammet VORTEX för att undersöka hur mycket invandring av vargar till Skandinavien som behövs för att förhindra oacceptabel förlust av genetisk variation hos den skandinaviska populationen. Simuleringarna indikerade att detta i hög utsträckning också beror på storleken av den skandinaviska populationen. Med 370 vargar, det vill säga ungefär storlek på vargpopulationen vintern 2013/14, behövs minst 1 ny reproducerande immigrant per generation (för varg är generationstakten 5 år) för att förlora mindre än 10 % av den genetiska variationen på 100 år. Vid en mindre population, exempelvis en population på 270 vargar, behövs minst 2,5 nya reproducerande immigranter per generation för att uppnå samma effekt.”

Bruford M W (2014). Additional Population Viability Analysis of the Scandinavian Wolf Population. Naturvårdsverket rapport (under framtagande). Naturvårdsverket ärendenummer NV-08429-13.

Bilaga 2. Effekten av selektiv jakt (dvs att undanta immigranter och en del av deras ättlingar från licensjakt) har analyserats bl a av: Lindgren D 2011. Licensjakt minskar inaveln. Svensk jakt 2011(8): 34-35; och Liberg O, and Sand H. 2012. Effects of migration and selective harvest for the genetic status of the Scandinavian wolf population. A report to the Swedish Environment Protection Agency SEPA (Naturvårdsverket). Grimsö Wildlife research Station, Swedish University of Agricultural Sciences. 19 s. Ingen av dessa studier nämns i förvaltningsplanen.

Försöker igen med den första tabellen här. 

 
Antal vargar
Invandrare/år.  Genetisk Diversitet efter 50 år i  % av startvärdet :
 
 
0,720
Sverige+Norge
2
GD %
1
GD %
2/3
GD %
1/3
GD %
1/6
GD %
1/12
GD %
700
0,728
101,1
0,718
99,7
0,717
99,6
0,710
98,6
0,709
98,5
0,706
98,1
500
0,729
101,3
0,716
99,4
0,713
99,0
0,710
98,6
0,706
98,1
0,697
96,8
300
0,728
101,1
0,715
99,3
0,710
98,6
0,702
97,5
0,694
96,4
0,690
95,8
Eff imm/gen
6
 
3
 
2
 
1
 
1/2
 
1/4
 

Ett svar to “Ändra förvaltningsplan varg”

 1. DagL 9 april, 2015 den 10:26 #

  150430 har ingen respons från naturvårdsverket hörts av. Vi har sänt en påminnelse. Denna sida har haft nästan 1000 läsare första månaden. Det är förvånande att ingen har utnyttjat möjligheten att kommentera!

  För att göra skrivelsen tillförlitlig har bla följande åtgärder vidtagits:
  Skrivelsen har exponerats för fem personer, varav fyra viktiga från Skandulv, under drygt fyra dagar före skrivelsen expedierades. Flera av dessa tillhör de granskare som sett Brufordraooorten vilket vi som skrivit brevet inte gjort. Ingen av dessa har uttryckt något tvivel på skrivelsen. Efter expediering har det dröjt några dagar innan skrivelsen placerades offentligt på webben för att bereda Naturvårdsverket möjlighet att korrigera uppgifterna eller kanske rent av säga något så detta inte publicerades.
  Tyvärr misslyckades reproduktionen av tabellerna i webbversionen, som det nu är syns inte högerdelen av den första tabellen, men den andra tabellen är viktigare och den syns helt. Det finns också en länk till en URL där en .pdf kopia finns.

  Resultat för andelen bevarad genetisk variation har diskuterats med Naturvårdsverket per email
  Från: Dag Lindgren Skickat: den 16 mars 2015 till Naturvårdsverket :…Den bevarade Genetiska Diversiteten… är för de sex värdena på immigration i procent: 101, 99, 99, 97, 96 och 96. Således bevaras mer än 95% av den initiala Genetiska Diversiteten för populationsstorleken 300 från 1/12 till 2 immigranter per år.
  Svar från representant för Naturvårdsverket: … MVP-diskussionen som förekommit handlar om 100 år,… 95% som du nämner har vetenskapligt diskuterats i ett 100-årsperspektiv …
  Min kommentar: Förmodligen reflekterar den faktiska skrivningen respektive kommentaren olika uppfattningar inom Naturvårdsverket. Kommenterar mer när jag ser reaktionen på skrivelsen.

  Skrivelsen sändes till Naturvårdsverket som med automatik bekräftade mottagandet: 2015-04-07 13:25 Naturvårdsverket har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet som vi i registraturen inte kan svara på, vidarebefordrar vi din fråga till ansvarig medarbetare som återkommer till dig så fort som möjligt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: