Tag Archives: sverige

Intresset för varg verkar större än betydelsen

4 Jan

Varg diskuteras mycket

Vargfrågan tycks större som fråga än dess praktiska betydelse tycks motivera. Jag belyste detta med några sök i början av januari 2012 (för att få hela år)

Newsmill
Newsmill har en rangordnad lista över diskuterade ämnen på http://www.newsmill.se/subjects. Där kommer ”vargen” på 13e plats, det mest diskuterade ämnet har knappt dubbelt så många artiklar. Vargen är med viss marginal den mest diskuterade miljörelaterade frågan.

DN, SvD, Naturvårdsverket, Naturskydd sök
Jag kan inte söka på varg eller de andra sökorden eftersom de ofta förekommer i andra sammanhang. Jag sökte därför på vargstam och jämförde med andra -stam versioner och fick då följande antal träffar:
sökord   DN   SvD Naturvårdsverk SNF
varg     160   52       172                       50     
björn     6       6          52                        0
lo           0        2        35                         2
älg         6       15       54                         0
vilt        15      3         58                         0
får            0      0       30                        0
Hur är utvecklingen över tiden? För DN vargstam var det för 2011: 47, för 2010: 30 och för det högsta året dessförinnan (2005) 20. För SvD var det 13 för 2011.   SNF står för Svenska Naturskyddsföreningen.

Intrycket är att varg diskuteras mer än vad diskussionen kan förväntas påverka i förhållande till andra företeelser i den svenska naturen. Kanske ett sätt att avlänka debatten från andra frågor? Kanske en demonstration av att relativ politisk enighet inte är ett sätt att avlägsna en fråga från debatten? Mitt intryck är att licensjakten och den därpå följande uppmärksamheten från EU har intensifierat en redan före 2010 intensiv och polariserad debatt, men att den falnat lite sista kvartalet 2011. Jag noterar att vargfixeringen verkar störst i den ideella naturvården och minst i den statliga naturvården. Vargens motpol fåren är det minst intressanta ämnet. Jag är naturligtvis själv ett dåligt exempel, eftersom jag gillar att diskutera varg.

Varg och kärnkraft
För ett halvår sedan skrev jag följande betraktelse:  Jag sökte ”varg” och ”kärnkraft” på UNT, DN, SvD, Newsmill och Googles och fick ungefär lika många träffar. Kärnkraft dödar många gånger fler människor än varg (fast ändå inte så många). Få får se en vild varg under sin livstid. Vargens närvaro kan drastiskt påverkas inom tio år med tekniskt enkla beslut och metoder, medan för kärnkraften besluten har stora, svårpåverkade och svårförutsebara konsekvenser halvsekel framåt. Kärnkraften bidrar väsentligt varje dag till att vi alla får ljus, TV, varm mat, och mycket annat, och är ett påtagligt ingrepp i den privata budgeten. För både varg och kärnkraft finns nya riksdagsbeslut, men den ungefär lika omfattande debattens huvudmål är att slita upp dessa beslut (med vargen har man lyckats). Varför tycker folket och media att varg och kärnkraft är likställda ödesfrågor?

Inavel kan minskas med vargjakt

8 Nov

Jägarförbundet kritiserar i DN 110906 att regeringen drar in licensjakten och taket

Vargjakt utformad så att den skyddar de genetiskt mest värdefulla vargarna sänker inavel och gör att vargarna blir mindre släkt. Ett kvantitativt överslag visar att licensjakt enligt den modell som tillämpats i Sverige kan ungefär fördubbla den inavelssänkande effekten av naturliga eller tillförda invandrare jämfört med renodlad skyddsjakt. En artikel som populärt förklarar detta har publicerats i Svensk Jakt 2011(8):34-35.  http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Debatt/Debatt-Svensk-Jakt/Licensjakt-minskar-inavel/

Utförligare beräkningar och analyser finns på webplatsen  http://www-genfys.slu.se/staff/dagl/varg/

Från jakt undantas nya vargar, deras avkommor och avkommans familjer. Detta sker genom att inte bedriva jakt i de områden där de icke inavlade vargarna uppehåller sig. För övriga (inavlade) vargar ungefär fördubblas dödsrisken genom jakt som håller populationen konstant.  Effekten av att det nya blodet skyddas från jakt knappt tio år (två varggenerationer) efter tillförseln blir ungefär samma som om dubbelt så många vargar tillfördes.

Två vargar invandrade till Skandinavien 2007 från Finland och deras ättlingar håller nu på att successivt minska inaveln. Även utan ytterligare tillförda nya vargar kommer inaveln att sjunka de närmaste åren med bibehållen jakt. Detta kommer att bli uppenbart genom att allt fler revir undantas från jakten. Varje år med fortsatt jakt kommer genetiken och därmed s.k. ”bevarandestatus” att förbättras, detta borde göra licensjakten mer acceptabel ur EUs synpunkt. Jag tror inte det förklarats på ett bra sätt.

Mot denna bakgrund är det mycket beklagligt att EU förmått regeringen att sätta stopp för licenjakten 2012. Regeringen och dess rådgivare har inte lyckats särskilt bra att klargöra eller förstå licenjaktens centrala roll i de svenska statsmakternas nuvarande politik och rovdjursutredningens förslag (SOU 2011:37) att se en sänkning av inaveln som det mest prioriterade målet i svensk vargpolitik. De har ensidigt fokuserat på licensjaktens betydelse för acceptans för inplantering och inte dess betydelse för att inplanterade och invandrade vargars gener utnyttjas väl för att sänka inaveln.